Ruedi Lindegger

Ruedi Lindegger

Ruedi Lindegger

Leiter Services Forschung
Prorektorat Forschung & Faculty
Büro 58-416
Tellstrasse 2
9000 St. Gallen
Publikationen Publikationen von Ruedi Lindegger
Schwerpunkte
  • Forschungsplattform Alexandria
  • Open Access
  • Auswertungen (Publikationen & Projekte)
Weitere Informationen